Selecteer een pagina

Privacy Statement

Inleiding

FysioTek b.v. neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier. In deze privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Bovendien kunt u in deze privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen adviseren wij u om contact met ons op te nemen via privacy@fysiotek.nl.

FysioTek b.v. verwerkt persoonsgegevens en maakt beperkt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. In deze privacy statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze privacy statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze privacy statement, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wie zijn wij?

FysioTek b.v. is een zelfstandig bedrijf, statutair gevestigd in de gemeente Renkum en in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09150205. FysioTek b.v. heeft haar kantoor te Arnhem (6814 BD) aan de Sonsbeekweg 38.

Welke persoonsgegevens verzamelt FysioTek van en/of via u?

FysioTek verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia van zorgaanbieders (bijvoorbeeld geslacht, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, AGB-code, BIG-register, IBAN, geboortedatum en registratienummer kwaliteitsregister);
  • Patiëntinformatie (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, medische indicaties, polisnummer en leveringsgegevens medische producten)

De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derde partijen (zoals via het AGB-register, zorgverzekeraars) voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u informatie invoert en verstrekt via onze website;
  • Persoonsgegevens die u verstrekt of die namens u worden verstrekt door uw zorgverzekeraar of zorgverlener in het kader van de aanschaffing van een product of dienst;
  • Persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website;
  • Gegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het zal in veel gevallen voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt zoals patiëntgegevens. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan FysioTek. FysioTek verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen of de bestelde middelen voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar en/of de wet- en regelgeving op dit gebied.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via websites of diensten van derde partijen, voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven of omdat het noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening.

Voor welke doeleinden verwerkt FysioTek uw persoonsgegevens?

FysioTek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt FysioTek zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen u en FysioTek; voor het kunnen declareren van de uitgeleverde middelen bij ziektekostenverzekeraars en voor andere dienstverlening t.b.v. de klant vanuit bijvoorbeeld leveranciers.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van FysioTek in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van FysioTek.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van interne audits.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseert FysioTek de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. FysioTek beroept zich op drie van deze juridische grondslagen.

Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van de overeenkomst en/of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van FysioTek.

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de gerechtvaardigde belangen van FysioTek. Hieronder kunt u meer lezen over deze gerechtvaardigde belangen van FysioTek.

Uitvoering wettelijke verplichting. De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan de wettelijke identificatieplicht en de wettelijke verplichting van dossiervorming met een bewaarplicht van 15 jaar.

Wat is het gerechtvaardigd belang van FysioTek bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen FysioTek en haar klanten, of voor de redelijke zakelijke belangen van FysioTek zelf. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van FysioTek te verdedigen in een eventuele juridische procedure. Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-out regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van FysioTek te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen.

Aan wie verstrekt FysioTek persoonsgegevens?

FysioTek kan de persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacy statement en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal FysioTek uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden voor hun marketingdoeleinden. De persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

Groepsondernemingen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een fabrikant of postbezorger die door FysioTek wordt ingeschakeld om het door u bestelde product te bezorgen.

Overig. Iedere derde partij voor welke wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan FysioTek nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Nee. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat FysioTek uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren dan wettelijk noodzakelijk is.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door FysioTek in te zien, te rectificeren en/of te wissen, mits dit binnen de wettelijke kaders valt. Daarnaast kunt u bij FysioTek uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar), dan kunt u contact opnemen met FysioTek. Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar, kunt u eveneens uw verzoek richten aan FysioTek via privacy@fysiotek.nl. Houd u er rekening mee dat FysioTek aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door FysioTek. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat FysioTek niet zorgvuldig omgaat met uw of de door u aan ons toegezonden persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor FysioTek is uw verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren, zoals het declareren van producten bij ziektekostenverzekeraars. Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren.

Hoe zet FysioTek het gebruik van profiling in?

FysioTek maakt geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer is deze privacy statement voor het laatst gewijzigd?

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 28 september 2021.

Cookie Statement

Versie 28 september 2021
(Ons cookiebeleid kunnen wij altijd wijzigingen. U kunt aan de versiedatum zien wat de actuele versie is.)
Ons cookiebeleid geldt voor de websites:
www.fysiotek.nl

Graag leggen wij u hier uit:
Wat cookies zijn, waarom wij cookies gebruiken, welke cookies wij gebruiken en hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen.

Wat zijn cookies?

FysioTek gebruikt op haar website cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) bestandjes die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als u onze website gebruikt. Daarnaast maken wij gebruik van Javascript en soortgelijke programmeertalen. Dit zijn programmeertalen die veel gebruikt worden om webpagina’s interactief te maken.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden als u weer terugkomt op een website. Verder geven cookies ons inzicht hoe u onze website gebruikt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele (technische) cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld gegevens niet nogmaals in te vullen in een formulier als u een pagina opnieuw laadt. Voor deze cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen. Ze worden standaard geplaatst en worden niet verwijderd als u cookies niet accepteert.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt onze cookies en het Javascript altijd uitschakelen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat onze website dan niet optimaal werkt.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising